Privacy policy

Matchy Musthaves geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Jouw privacy is belangrijk! 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Matchy Musthaves. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/09/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens van jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je als consument hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen. De contactgegevens staan aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder staat op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware, webhosting en emaildiensten

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting- en e-maildiensten

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb. JouwWeb verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons reguliere- en automatische zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Jouw web. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Jouw web heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verwerken van betalingen 

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek 

PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van gegevensverwerking

Matchy Musthaves verzamelt (persoons)gegevens bij het verwerken van een bestelling en bij het aanmaken van een account. De gegevens bestaan uit naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer. De wettelijke grondslag om deze gegevens in ons klantenbestand te verwerken is het kunnen verwerken en versturen van de bestelling. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

Daarnaast zijn de gegevens nodig indien er sprake is van retourneren of als er contact is met onze klantenservice. Ook verzamelt Matchy Musthaves emailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven met als doel de consument te informeren. Als de consument zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, geeft de consument daarmee toestemming om het emailadres te verwerken in ons klantenbestand.

Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw account in stand houden totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief blijven in stand totdat de klant zichzelf afmeld.  Inactieve accounts verwijderen wij na 3 jaar. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Rechten van de consument

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.  De consument heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
De consument heeft altijd het recht om de gegevens die wij  verwerken en die betrekking hebben op jou of naar jou herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt dit zelf binnen het eigen account inzien. Lukt het niet? Neem dan contact op met de klantenservice. 

Rectificatierecht
De consument heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jou of naar jou herleidbaar zijn, aan te passen. Aanpassingen kun je zelf doen in je eigen account. Heb je geen account of kom je er niet uit? Neem dan contact op met de klantenservice. 

Recht op beperking van de verwerking
De consument heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op jou of naar jou herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantenservice. Je ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
De consument heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jou of naar jou herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantenservice. Je ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
De consument heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Matchy Musthaves. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. De consument heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze klantenservice.

Cookies

Onze website verzamelt cookies om het gebruiksgemak van consumenten te vergroten en de website te kunnen blijven optimaliseren. Concreet betekent dit dat de activiteiten van bezoekers op de website worden gevolgd en dat er gegevens worden verzameld om de website zoveel mogelijk op de persoonlijke interesses van consumenten aan te laten sluiten bij het tonen van producten. Het gebruik van cookies zorgt er ook voor dat wij in staat zijn om algemene statistieken in te zien en daarmee informatie te verkrijgen over welke pagina's en producten het meest wordt bezocht. Het is goed om te weten dat het volgen van cookies en de hierdoor verkregen informatie niet terug te leiden zijn tot personen en/of persoonlijke gegevens. 

Volgens wet- en regelgeving mogen wij cookies gebruiken. Een onderdeel van dit gebruik is het vragen om toestemming aan de consument. De consument kan zelf kiezen of er toestemming wordt gegeven op het gebruik van cookies. De consument kan dit ten alle tijden aanpassen en daarmee cookies uitschakelen. 

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.


Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met onze klantenservice! 

 

MATCHYMUSTHAVES gevestigd te Ridderkerk (kvk: 87222825 en btw: NL004374893B82) is te bereiken via het emailadres info@matchymusthaves.nl of via 0617961426